การควบคุมการนำออก

นโยบายของบริษัทอินสตรอนคือดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบภายใต้แนวทางที่ระบุในกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเยอรมนี บริษัทอินสตรอนจะไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคหากเป็นที่ทราบว่าหรือสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือคำแนะนำดังกล่าวจะถูกใช้สำหรับจุดประสงค์ที่ต้องห้ามตามกฏระเบียบของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเยอรมนี และจะดำเนินธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบของประเทศสหรัฐอเมริกาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่าน (ลูกค้า) รับทราบว่าการส่งออกสินค้าและเทคโนโลยีที่ระบุไว้นี้ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบการควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเยอรมนี ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมและตกลงตามเงื่อนไขและการสั่งซื้อหรือสัญญาใด ๆ ภายหลังว่าสินค้าและเทคโนโลยีจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ สารเคมี, สารชีวภาพ, อาวุธนิวเคลียร์ หรือขีปนาวุธที่มีความสามารถในการนำส่งอาวุธดังกล่าวหรือในการสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายใด ๆ หรือ เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอื่น ๆ และจะไม่ขายต่อ หรือ โอน หากเป็นที่ทราบว่าหรือสงสัยว่าจะถูกนำไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้การยอมรับว่าการส่งออกสินค้าและเทคโนโลยีนี้มีผลผูกพันกับกฏระเบียบควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา