ข้อตกลงการใช้งาน

การยอมรับเงื่อนไข

การบริการที่อินสตรอนให้กับท่าน เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้งาน("TOU") อินสตรอนขอรักษาสิทธิ์ ในการแก้ไข TOU ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ข้อมูลล่าสุดของ TOU สามารถอ่านได้โดยการคลิ๊กที่ "Terms of Use" ที่ ด้านล่างของหน้าเว็บของเรา

คำอธิบายของการให้บริการ

ผ่านทางเครือข่ายของเว็บ อินสตอนให้ท่านเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลาย รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อความและรายงานอย่างเป็นทางการของบริษัท ส่วนของการดาว์นโหลด และบริการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (เรียกโดยรวมว่า "บริการ") การบริการนี้ รวมทั้งการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มคุณลักษณะ และ/หรือเพิ่มส่วนใดๆของเว็บ ภายใต้ TOU

หมายเหตุเฉพาะสำหรับซอฟท์แวร์ที่มีบนเว็บไซท์นี้

ซอฟท์ฺแวร์ฺใดๆที่ถูกสร้างขึ้นและมีให้ดาว์นโหลดจากบริการ ("ซอฟท์แวร์") เป็นลิขสิทธิ์ของอินสตรอนและ/หรือซัพพลายเออร์ของอินสตรอน การใช้งานซอฟท์ฺแวร์เหล่านี้อยู่ภายใต้เงื่ิอนไขของข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตของผู้ใช้ ถ้ามี ซึ่งมากับหรือรวมอยู่ในซอฟท์แวร์นั้น ("ข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาต") ผู้ใช้จะไม่สามารถติดตั้งซอฟท์แวร์ซึ่งมีข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตมาด้วย ยกเว้นแต่เขาหรือเธอได้ยินยอมตามเงื่อนไขของข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตก่อน

ซอฟท์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมีให้ดาว์นโหลดสำหรับใช้โดยผู้ใช้ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตเท่านั้น การทำซ้ำ แจกจ่าย ซอฟท์แวร์ ที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตเป็นการผิดกฏหมายและอาจมีผลให้มีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด

หมายเหตุเฉพาะสำหรับเอกสารใดๆที่รวมอยู่ในเว็บไซท์นี้

การนำเอกสารที่ได้จากหน่วยบริการไปใช้ (เช่น เอกสารแนะนำ, สื่อโฆษณา, ข้อมูลจำเพาะ และ เอกสารที่ส่งทางโทรสาร) จะต้องได้รับการยินยอม, ต้องมี(๑)หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธ์ปรากฏอยู่ท้ายเอกสารทุกฉบับและต้องมีทั้งหมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการยินยอมให้ใช้ปรากฏอยู่, (๒) การนำเอกสารดังกล่าวจากหน่วยบริการมาใช้งานจะต้องใช้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและไม่ใช่เพื่อธุรกิจใดๆ หรือจะต้องเป็นการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และจะต้องไม่ทำซ้ำหรือประกาศลงบนเน็ทเวิร์คหรือเผยแพร่ต่อสื่อใดๆ, และ(๓)ต้องไม่ทำการดัดแปลงใดๆกับเอกสารทุกชนิด สถาบันการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ, เช่น K-12, มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยของรัฐ/เอกชน, วิทยาลัยชุมชน, สามารถดาวน์โหลดและทำเอกสารขึ้นมาใหม่ได้เพื่อแจกจ่ายในชั้นเรียน การแจกจ่ายเอกสารนอกชั้นเรียนจะต้องมีข้อความแสดงการยินยอมที่ชัดเจนเขียนไว้บนเอกสารนั้นๆ การนำเอกสารไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและยังผลให้ถูกลงโทษขั้นสูงสุดทั้งทางแพ่งและอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด

เอกสารที่กล่าวถึงในข้อความด้านบนไม่ได้รวมถึงการออกแบบหรือแบบร่างของเว็บไซท์ของ Instron.co.th หรือสิ่งใดๆที่อินสตรอนถือครอง, ดำเนินการ, รับรองหรือใช้ควบคุมเว็บไซท์ ส่วนประกอบต่างๆในเว็บไซท์ของอินสตรอนได้รับการคุ้มครองโดยรูปลักษณ์ทางการค้า, เครื่องหมายการค้า, การผูกขาด, และกฎหมายอื่นๆ และห้ามไม่ให้นำส่วนประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ ห้ามไม่ให้นำโลโก้, กราฟิก, รูปแบบเสียง หรือภาพใดๆจากเว็บไซท์ของอินสตรอนไปทำซ้ำหรือส่งออกไปถ้าไม่ได้รับการยินยอมเป็นกรณีพิเศษจากอินสตรอน

อินสตรอน และ/หรือซัพพลายเออร์ของอินสตรอนจะไม่นำเสนอข้อมูลทางกฎหมายที่ประกอบอยู่ในเอกสารใดๆและรูปกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องไปตีพิมพ์เพื่อจุดประสงค์ใดๆหรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ เอกสารดังกล่าวทั้งหมดและรูปกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องถูกจัดให้ "ดังที่เป้นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ อินสตรอน และ/หรือซัพพลายเออร์ของอินสตรอนปฏิเสธการรับประกันทุกอย่างและเงื่อนไขทางการค้าใดๆ ไม่ว่าจะด้วยการแสดงคำพูด,โดยนัยหรือเป็นลายลักษณ์อักษร, ไม่ว่าโดยวัตถุประสงค์ใด อินสตรอน และ/หรือซัพพลายเออร์ของอินสตรอน จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ทางตรงหรือทางอ้อม ในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้ข้อมูลหรือผลลัพธ์ หรือในพฤติกรรมใด การละเลย หรือจากการกระทำให้เกิดความเสียหายอื่นใด อันเกิดจากการใช้งานข้อมูล หรือผลลัพธ์ซึ่งมาจากความผิดพลาดในการให้บริการหรือข้อมูลอันเกิดจากบริการนี้

เอกสารดังกล่าวและรูปกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่นำไปตีพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการอาจจะมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือการพิมพ์ ในกรณีนี้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะถูกเพิ่มเติมลงไปเป็นครั้งคราว อินสตรอน และ/หรือซัพพลายเออร์ของอินสตรอนอาจจะทำการปรับปรุง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และ/หรือ โปรแกรมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

หมายเหตุเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ เอกสาร และการบริการที่มีบนเว็บไซท์นี้

อินสตรอน และ/หรือซัพพลายเออร์ของอินสตรอน จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ทางตรงหรือทางอ้อม ในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้ข้อมูลหรือผลลัพธ์ หรือในพฤติกรรมใด การละเลย หรือจากการกระทำให้เกิดความเสียหายอื่นใด อันเกิดจากการใช้งานซอฟท์แวร์ เอกสาร หรือผลลัพธ์ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการให้บริการหรือข้อมูลอันเกิดจากบริการนี้

บัญชีสมาชิก รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย

หากบริการใดๆจำเป็นต้องให้ท่านสมัคร ท่านต้องทำการลงทะเบียนโดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและแม่นยำที่สุดในการกรอกแบบฟอร์มลงทะ้เบียน ท่านจะต้องเลือกชื่อผู้ใช้ ซึ่งต้องใช้เป็นชื่ออีเมล์ของกล่องจดหมายที่ท่านจะใช้ ท่านต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อการรักษาความลับของรหัสผ่านและรายละเอียดบัญชีของท่าน นอกเหนือจากนี้ ท่านยังต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อการกระทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ของท่าน ท่านตกลงที่จะแจ้งแก่อินสตรอนในทันทีหากมีการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตของบัญชีของท่านหรือเกิดการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อินสตรอนจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญเสียอันเป็นผลจากการที่บุคคลอื่นใช้รหัสผ่านหรือบัญชีผู้ใช้ของท่าน ไม่ว่าจะด้วยการยินยอมของท่านหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเรียกร้องความรับผิดชอบได้ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากอินสตรอนหรือบุคคลอื่นเนื่องจากบุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน ท่านไม่สามารถใช้บัญชีผู้ใช้ของบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

การเชื่อมโยงสู่เว็บไซท์อื่น

การเชื่อมโยงในบริเวณนี้จะทำให้ท่านออกจากเว็บไซท์ของอินสตรอน เว็บไซท์ที่ี่มีการเชื่อมโยงไปนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของอินสตรอนและอินสตรอนจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซท์ใดๆหรือการเชื่อมโยงอของเว็บไซท์ที่มีการเชื่อมโยงจากอินสตรอน หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆของเว็บไซท์เหล่านั้น อินสตรอนไม่รับผิดชอบสำหรับการออกอากาศทางเว็บหรือรูปแบบอื่นใดของการส่งข้อมูลจากเว็บไซท์ที่มีการเชื่อมโยงจากอินสตรอน อินสตรอนเสนอการเชื่อมโยงเหล่านี้เพื่อความสะดวกและสิ่งที่รวมอยู่ในเว็บไซท์เหล่่านี้ไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับอินสตรอน

หมายเหตุลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2015 Illinois Tool Works Inc. All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์.

เครื่องหมายการค้า

Instron เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Illinois Tool Works Inc. (ITW). อื่นๆชื่อโลโก้ไอคอนและเครื่องหมายระบุ Instron ผลิตภัณฑ์และบริการที่อ้างอิงนี้เป็นเครื่องหมายการค้าของ ITW และอาจไม่ได้ใช้ก่อนที่เขียนโดยอนุมัติของ ITW. อื่นๆผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของบริษัท. สิทธิไม่อนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้จะถูกสงวน