งานเขียน

ห้องสมุดงานเขียนสำหรับแผ่นพับ, คู่มือ, สมุดปกขาว & กรณีศึกษา

Temperature Calibration

Instron’s Temperature Calibration service ensures that testing parameters are being met and that associated results are being calculated accurately.

Download

Services 2/8/2024 0.7 MB

การสอบเทียบมาตรฐานความเครียด | บริการระดับมืออาชีพจาก Instron

Instron เป็นผู้นำ�ด้านระบบตรวจวัดและสอบเทียบมาตรฐานค่าความเครียดและมีบทบาทมาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนามาตรฐานการตรวจวัดความเครียดตามมาตรฐาน ASTM E83, ISO 9513 และ ISO 5893 บริการนี้ช่วยให้มั่นใจว่าการทดสอบพารามิเตอร์ต่าง ๆ จะเป็นไปตามข้อกำ�หนดและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องจะมีการคำ�นวณได้อย่างแม่นยำ�

Download

Services 2/7/2024 1.0 MB

การตรวจสอบความเร็วและการเคลื่อนตำ�แหน่ง

Instron คือผู้นำ�ในการตรวจวัดและตรวจสอบความเร็วและการเคลื่อนตำ�แหน่ง และมีบทบาทอย่างจริงจังในการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบความเร็วและการเคลื่อนตำ�แหน่งภายใต้ข้อกำ�หนดของ ASTM บริการเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าการทดสอบพารามิเตอร์ต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่กำ�หนดและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องจะมีการคำ�นวณได้อย่างแม่นยำ� เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น Instron ยังได้รับการรับรองโดย NVLAP ภายใต้ Lab Code 200301-0 และ ISO/IEC 17025

Download

Services 2/7/2024 1.1 MB

การสอบเทียบแรง

บริการสอบเทียบมาตรฐานจาก Instron ไม่เพียงแต่ได้มาตรฐานทางอุตสาหกรรมและมาตรฐานระหว่างประเทศ แต่ยังมีคุณภาพที่เหนือกว่าที่มาตรฐานกำ�หนดไว้ ในฐานะผู้ให้บริการเครื่องมือที่มีความแม่นยำ�สูงระดับแนวหน้า และผู้ให้บริการทดสอบวัสดุรายแรกที่ใช้้เทคโนโลยีเสตรนเกจน์โหลดเซลล์ เรามีความภาคภูมิใจที่ได้รู้ว่าการเทียบมาตรฐานของเรามีคุณภาพในระดับสูงสุด

Download

Services 2/6/2024 1.7 MB

IQOQ Validation: Dynamic & Fatigue Material Testing Systems

Instron has provided on-site validation and documentation services to support Installation Qualification and Operational Qualification software validation for many years, and has expanded to include our WAVEMATRIX3 software on dynamic and fatigue material testing systems.

Download

Services 1/10/2024 1.3 MB

HDT and Vicat Calibration

Instron is a leading provider in calibrating HDT & Vicat systems and is an active participant in the development of ISO 75 and ASTM D648 standards for HDT and ISO 306 and ASTM D1525 standards for Vicat. This service ensures that testing parameters are being met and that associated results are being calculated accurately.

Download

Services 10/16/2023 1.4 MB