มาตรฐาน ASTM D429 ระบุถึงแรงยึดติดที่ต้องการสำหรับการแยกชั้นของยางออกจากวัสดุฐานที่แข็ง เช่น โลหะ มาตรฐานกำหนดให้เครื่องทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ASTM E4 ของเราสามารถใช้งานการทดสอบตามข้อกำหนดตามมาตรฐานนี้เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ซึ่ง

วิธีทดสอบ A ระบุถึงการทดสอบแรงดึงเพื่อใช้ในการหาค่าการยึดติดของส่วนของยางระหว่างแผ่นโลหะสองแผ่นที่ขนานกัน โปรแกรม Bluehill® Universalสามารถคำนวณค่าการยึดติดตามวิธีการทดสอบนี้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทดสอบ ผู้ใช้งานสามารถกำหนดประเภทของการเสียหายที่เกิดขึ้นจากเมนูรายการของโปรแกรม

วิธีทดสอบ B ระบุถึงขั้นตอนการลอกเพื่อหาค่าความต้านทานการยึดติดระหว่างวัสดุยางและแผ่นโลหะหรือวัสดุฐาน โดยในการทดสอบนี้ ค่าของแรงที่กำหนดจะถูกให้แก่ชิ้นงานทดสอบเพื่อทำการลอกชั้นวัสดุออกจากชิ้นงานโดยให้เกิดการฉีกขาดที่พื้นผิวยึดติด ค่าของผลการทดสอบที่สนใจได้แก่ "Adhesion Strength"ฟิกซ์เจอร์ 90° peel ซึ่งหมายถึงค่าแรงเฉลี่ยหารด้วยความกว้างของชิ้นงานทดสอบ เราแนะนำให้ใช้ที่สามารถจับยึดและเคลื่อนที่วัสดุฐานไปพร้อมกับการลอกของชั้นของยางโดย grip ชุดบน เราพบว่า pneumatic side action grips เหมาะสำหรับการทดสอบเนื่องจากสะดวก มีประสิทธิผล และสามารถทดลองซ้ำได้ง่าย นอกจากนี้ Screw side action grips ก็ยังสามารถใช้งานได้สำหรับการทดสอบนี้

 

อ่านเพิ่มเติม ...