NASM 1312-13 การทดสอบแรงเฉือนแบบ Double Shear ของอุปกรณ์เชื่อมต่อ

สถาบัน Aerospace Industries Association ได้มีการจัดทำมาตรฐาน NASM 1312-13, Fastener Test Methods for Double Shear Tests ซึ่งระบุรายละเอียดของการทดสอบแรงเฉือนแบบ Double Shear ของอุปกรณ์เชื่อมต่อ นอกจากนี้ยังทดแทนมาตรฐาน MIL-STD-1312-13A วิธีการทดสอบที่อธิบายในมาตรฐานนี้อาจยากต่อการดำเนินการเนื่องจากจะต้องควบคุมอัตราการความเค้นและแรงที่กำหนด แต่จะต้องมีค่าคงที่ตลอดการทดสอบ นอกจากนี้การเสียหายโดยรวมของอุปกรณ์ปรับต่อนั้นไม่เป็นสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นการตรวจจับการแตกหักและหยุดการเคลื่อนที่ของเครื่องทดสอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับการทดสอบนี้เราใช้เครื่องทดสอบรุ่น SATEC™ series 300DX พร้อมกับโปรแกรมทดสอบ Partner™ และฟิกซ์เจอร์ทดสอบแบบ double shear และ encoder ความละเอียดสูง เราทำการทดสอบแบบแรงอัดซึ่งทำให้เกิดแรงเฉือนที่ตั้งฉากกับแนวแกนของอุปกรณ์เชื่อมต่อ ด้วยพื้นที่การใช้งานของการอัดที่สะดวกของเครื่องทดสอบรุ่น 300 DX ทำให้เราสามารถจัดวางฟิกซ์เจอร์ทดสอบและอุปกรณ์เชื่อมต่อที่จุดกึ่งกลางได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งด้วยอัตราการจัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็วของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของอินสตรอนทำให้สามารถควบคุมการทดสอบได้อย่างแม่นยำ เพื่อเป็นการควบคุมอัตราการทสดอบให้คงที่ในระหว่างการครากตัว เราตั้งค่าในโปรแกรม Partner ให้เปลี่ยนจากโหมดควบคุมความเค้นไปยังควบคุมตำแหน่งที่มีอัตราเทียบเคียงกันอย่างอัตโนมัติก่อนถึงจุดครากเล็กน้อยซึ่งจะช่วยป้องกันการเร่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเริ่มเกิดการคราก เรายังเลือกใช้ encoder ความละเอียดสูงเนื่องจากความต้องการการเคลื่อนที่ในระดับต่ำมากในการทดสอบแรงเฉือนดังกล่าว นอกจากนี้การควบคุมอย่างแม่นยำมีความจำเป็นเพื่อป้องกันการเสียหายโดยรวมของอุปกรณ์เชื่อมต่อ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อฟิกซ์เจอร์และอันตรายต่อผู้ใช้งานอีกด้วย

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการทดสอบแรงเฉือนแบบ double shear ตามมาตรฐาน NASM 1312-13 ส่วนเกณฑ์การตรวจจับการแตกหักนั้นจะถูกตั้งค่าที่ระดับความไวสูงมากและช่วยให้การเฉือนเกิดขึ้นโดยไม่ทำให้เกิดการเสียหายโดยรวมของอุปกรณ์เชื่อมต่อ โปรแกรม Partner นั้นจะสามารถคำนวณค่าความต้านทานแรงเฉือนสู.สุดและแรงที่จุดยอดที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ

Accessories