อุตสาหกรรมเทอร์โมพลาสติกใช้ค่าดัชนีการหลอมไหล Melt Flow Index (MFI) เป็นค่าพื้นฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่รับเข้ามา การตรวจวัดสมบัติการไหลนั้นจะมีระบุในเอกสารแสดงสมบัติของพอลิเมอร์และจะถูกใช้ในการตรวจสอบว่าพลาสติกเกรดดังกล่าวอยู่ในช่วงของลักษณะของไหลที่ต้องการ การทดสอบนี้มักใช้กับพอลิโอเลฟินส์ (พอลิเอทิลีน HDPE, LDPE, LLDPE, พอลิพรอพิลีน, PP )

ตามระบุในมาตรฐาน ISO 1133 และ ASTM D1238 ค่า MFI คือน้ำหนักของพอลิเมอร์หลอมที่ไหลผ่านออกมาจากหัวดายน์มาตรฐาน (2.095x8 มม.) ที่อุณหภูมิที่กำหนด โดยใช้น้ำหนักมาตรฐานวางบนแกนลูกสูบที่กดลงไปยังตัวอย่างทดสอบ

มาตรฐาน ISO 1133 ระบุถึงสองวิธีที่ใช้ในการทดสอบ วิธี A เป็นวิธีการวัดมวลแบบแมนนวล โดยการจับเวลาแล้วนำส่วนของพอลิเมอร์ที่ถูกรีดออกมาไปชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อเป็นการคำนวณค่าอัตราการไหลของมวลหลอม (MFR) ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น กรัมต่อ 10 นาที ส่วนวิธีทดสอบ B นั้นเป็นวิธีการวัดระยะการเคลื่อนที่โดยการวัดการเคลื่อนที่ของลูกสูบโดยการใช้อุปกรณ์ encoder ผลการทดสอบที่ได้คือ อัตราการไหลของปริมาตรหลอม (MVR) ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น ลบ.ซม.ต่อ 10 นาที โดยเป็นค่าเฉลี่ยของจุดข้อมูลที่ได้จาก encoder ความหนาแน่นของพอลิเมอร์หลอมจะถูกตรวจวัดเช่นกันและใช้ในการคำนวณค่า MFR เราแนะนำให้ใช้ค่า MVR ในการเปรียบเทียบเทอร์โมพลาสติกที่ผสมสารตัวเติมกับเทอร์โมพลาสติกธรรมดา รวมทั้งการเปรียบเทียบวัสดุที่มีปริมาณสารตัวเติมที่แตกต่างกัน

เมื่อได้รับการสอบถามถึงการทดสอบสมบัติการไหลของพอลิพรอพิลีนหลอมตามวิธีทดสอบ B ของมาตรฐาน ISO 1133 เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบรุ่น CEAST Modular Melt Flow Tester ซึ่งมีอุปกรณ์ encoder และอุปกรณ์ยกตุ้มน้ำหนักด้วยมอเตอร์สำหรับการใส่ตุ้มน้ำหนักอย่างอัตโนมัติภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนด มีระบบการตัดพอลิเมอร์หลอมแบบอัตโนมัติเพื่อให้สามารถตรวจวัดค่าความหนาแน่นของพอลิเมอร์หลอมได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้เนื่องจากที่มีการไหลตัวสูง เราแนะนำให้ใช้อุปกรณ์อุดหัวดายน์ในการอุดปลายหัวดายน์เพื่อป้องกันการหยดตัวของพอลิเมอร์หลอมก่อนที่จะเริ่มการทดสอบ นอกจากนี้เราแนะนำให้ใช้อัตราการจัดเก็บข้อมูลของ encoder จำนวน 40 จุดเพื่อที่จะให้ได้ผลการทดสอบที่มีความถูกต้องสูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าได้ผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือแม้แต่กับการทดสอบวัสดุที่มีการไหลตัวสูง ซึ่งมีค่า MFR ประมาณ 102.55 กรัมต่อ 10 นาที

เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ เราแนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องทดสอบด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดกระบอกแบบอัตโนมัติของเราเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการทดสอบและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ สำหรับการทดสอบวัสดุที่มีการกัดกร่อนสูง เช่น พีวีซี หรือ ฟลูออโรพอลิเมอร์ เราได้พัฒนาชุดคิทที่ทนทานต่อการกัดกร่อนเป็นพิเศษ (กระบอก, หัวดายน์, ลูกสูบ) ที่สามารถนำมาใช้งานกับเครื่องทดสอบของเราได้

อ่านเพิ่มเติม ...