ในระหว่างการผ่าตัดเพื่อใส่วัสดุฝังใน ซีเมนต์กระดูกนั้นถูกใช้ในการเติมช่องว่างระหว่างวัสดุฝังในและกระดูก ความมั่นคงทางกลในระยะยาวของซีเมนต์กระดูกนั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการใช้งานวัสดุฝังในดังกล่าว ด้วยการให้แรงกระทำแบบสถิตและแบบไซคลิก สมรรถนะทางกลของซีเมนต์กระดูกนั้นสามารถถูกประเมินได้

มาตรฐานการทดสอบ ISO 16402 ‘Implants for surgery – Acrylic resin cement - Flexural fatigue testing of acrylic resin cements used in orthopaedics’ กำหนดแนวทางการทดสอบแรงดัดงอของซีเมนต์นี้ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการทดสอบแรงดัดงอแบบสถิตและความล้าของแรงดัดงอ

ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอแบบสี่จุดจะถูกใช้งานภายในอ่างของเหลวที่บรรจุสารละลายริงเกอร์ ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ภายหลังจากการทดสอบแรงดัดงอแบบสถิต ก็สามารถที่จะทดสอบความล้าของแรงดัดงอเพื่อสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเค้น/จำนวนรอบ (S/N)

เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้ารุ่น ElectroPuls™ หรือเครื่องทดสอบความล้าระบบเซอร์โวไฮดรอลิกรุ่น 8870 สำหรับการทดสอบทั้งแบบสถิตและความล้าของซีเมนต์กระดูก

เราแนะนำให้ท่านศึกษามาตรฐานเพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์

บริษัทอินสตอนมีอุปกรณ์ที่หลากหลายสำหรับการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ฝังในทางออร์โธพีดิกส์หรือวัสดุการแพทย์ ค้นพบรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

อ่านเพิ่มเติม ...