มาตรฐาน ISO 2062 เหมาะสำหรับเส้นด้ายสิ่งทอและด้ายตีเกลียว เมื่อต้องการประเมินค่าแรงและการยืดตัวที่จุดขาดที่ค่าอัตราการเคลื่อนที่ที่กำหนด การทดสอบเส้นด้ายนั้นเป็นส่วนสำคัญของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตสิ่งทอ ซึ่งจะช่วยในการประเมินคุณภาพของวัตถุดิบและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย

โดยหลักการแล้ว ชิ้นงานทดสอบจะถูกจับยึดในปากจับของอุปกรณ์จับยึด ชิ้นงานทดสอบของเส้นด้ายจะถูกดึงยืดจนเกิดการเสียหายด้วยอัตราการเคลื่อนที่ที่คงที่และค่าแรงและการยืดตัวที่จุดขาดจะถูกบันทึก ซึ่งในการบันทึกข้อมูลการทดสอบนี้มีความสำคัญที่จะต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะที่มีอัตราเร็วสูงเพื่อที่จะถ่ายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยอัตราเร็ว 100 Hz หรือมากกว่าเพื่อจัดเก็บและบันทึกทุกข้อมูลที่ตรวจวัด

เราใช้อุปกรณ์จับยึดที่ถูกออกแบบพิเศษรุ่น 2714 Series pneumatic cord and yarn tensile grips ซึ่งสามารถเพิ่มแรงบีบจับยึดทีละน้อยผ่านทางพื้นผิว capstan ผิวขัดเรียบและรูปทรงพิเศษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยในการลดโอกาสที่ชิ้นงานจะเกิดการเสียหายก่อนเวลาอันควร อุปกรณ์จับยึดนี้เหมาะสำหรับการจับยึดด้ายตีเกลียวและเส้นด้ายทางสิ่งทอในการใช้งานกับเครื่องทดสอบแรงดึงซึ่งมักจะเป็นเครื่องทดสอบแบบเสาเดี่ยวหรือเสาคู่แบบตั้งโต๊ะ

โปรแกรมทดสอบวัสดุ Bluehill® 2 จะช่วยให้ท่านสามารถป้อนรายละเอียดของชิ้นงาน, ตั้งค่าควบคุมที่ต้องการ, คำนวณผลการทดสอบและค่าทางสถิติโดยอัตโนมัติ และสร้างรายงานผลการทดสอบที่ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน สำหรับการทดสอบตามมาตรฐานนี้ เราใช้ pre-tensioning air control kit เพื่อจับยึดชิ้นงานด้านหนึ่งเมื่อเกิดแรงดึงถึงระดับที่กำหนดไว้หรือฟังกัชันการให้แรงดึงล่วงหน้าของโปรแกรม Bluehill ที่จะช่วยลดการหย่อนตัวของชิ้นงานทดสอบเมื่อใส่ชิ้นงานเข้าไปยังอุปกรณ์จับยึดก่อนเริ่มการทดสอบ

เราแนะนำให้ศึกษามาตรฐาน ISO 2062 เพื่อให้เข้าใจถึงฟิกซ์เจอร์ทดสอบและผลการทดสอบที่ต้องการ

อ่านเพิ่มเติม ...