มาตรฐาน 2411 นั้นเหมาะสำหรับการใช้ทดสอบวัสดุต่อไปนี้: ผืนผ้าเคลือบผิวด้วยยางธรรมชาติ,ยางสังเคราะห์ และพลาสติก วิธีทดสอบนี้ถูกใช้ในการประเมินค่าแรงยึดติดของผืนผ้าเคลือบในสภาวะแห้งและเปียกโดยการดึงขั้นให้แยกออกจากกันที่อัตราเร็วที่กำหนด โดยได้ค่าความต้านทานแรงยึดติดสูงสุด, ต่ำสุด และเฉลี่ย

โดยหลักการแล้ว จะมีชิ้นงานทดสอบสองกลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มแรกในทิศของด้ายยืนและอีกกลุ่มในทิศของด้ายพุ่ง ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ปลายอิสระของชิ้นงานทดสอบจะถูกจับยึดระหว่างอุปกรณ์จับยึดสองชุดและดึงออกจากกันเพื่อแยกชั้นของวัสดุออกที่ระยะความยาวที่กำหนดด้วยอัตราเร็วการเคลื่อนที่ที่คงที่ ผลการทดสอบที่ประเมินได้แก่ค่าเฉลี่ยของแรงที่ใช้ในการทดสอบ สำหรับการทดสอบนี้ มีความสำคัญที่จะต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะที่มีอัตราเร็วสูงเพื่อที่จะถ่ายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยอัตราเร็ว 100 Hz หรือมากกว่าเพื่อจัดเก็บและบันทึกค่าที่จุดสูงสุดและต่ำสุด

เราแนะนำให้ใช้อุปกรณ์จับยึดแบบ pneumatic action ที่มีพื้นผิวปากจับแบบเคลือบด้วยยางสำหรับการจับยึดวัสดุร่วมกับเครื่องทดสอบแรงดึง ในขณะที่การใช้อุปกรณ์จับยึดแบบ manual action นั้นสามารถใช้งานได้ แต่ลูกค้าหลายรายของเราเลือกที่จะใช้อุปกรณ์จับยึดแบบ pneumatic action มากกว่าเนื่องจากง่ายต่อการใช้งาน. มีประสิทธิผล และสามารถทดสอบซ้ำได้ดีกว่า เนื่องจากสามารถตั้งค่าแรงดันในการจับยึดได้ ในขณะที่การใช้ manual action นั้น แรงจับยึดจะขึ้นอยู่กับแรงของผู้ใช้งาน (ซึ่งอาจจะไม่เท่ากันทุกครั้ง) เราพบว่าแรงดันในการจับยึดและการจัดศูนย์ของชิ้นงานทดสอบมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการทดสอบนี้ การใช้แรงดันจับยึดที่มากเกินไปจะทำให้เกิดการฉีกขาดก่อนเวลาอันควร ในขณะที่ใช้แรงดันที่ต่ำเกินไปจะส่งผลให้ชิ้นงานเลื่อนหลุดหรือฉีกขาดที่หรือใกล้กับปากจับ เรายังแนะนำให้เลือกใช้พื้นผิวปากจับที่มีความกว้างมากกว่าความกว้างชิ้นงานทดสอบอย่างน้อย 10 มม. และมีความสูงอย่างน้อย 25 มม.

เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบแรงดึงแบบเสาเดี่ยวหรือเสาคู่แบบตั้งโต๊ะ การใช้โปรแกรมทดสอบวัสดุอย่างเช่น Bluehill® 2 จะช่วยในการป้อนรายละเอียดชิ้นงานทดสอบ, ตั้งค่าควบคุมการทดสอบ, คำนวณผลการทดสอบและสถิติอย่างอัตโนมัติ และจัดทำรายงานผลการทดสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน สำหรับการทดสอบประเภทนี้ เราใช้ฟังก์ชันการให้แรงล่วงหน้าในโปรแกรมเพื่อขจัดการหย่อนของชิ้นงานทดสอบเมื่อใส่ชิ้นงานเข้าไปในอุปกรณ์จับยึดก่อนเริ่มการทดสอบ

เราแนะนำให้ศึกษามาตรฐาน ISO 2411 เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของฟิกซ์เจอร์ทดสอบและผลการทดสอบอย่างสมบูรณ์ก่อนทำการทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม ...