โดยทั่วไปแล้วน้ำมันซิลิโคนถือเป็นตัวกลางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการทดสอบอุณหภูมิการดัดงอเนื่องจากความร้อน (HDT) และอุณหภูมิอ่อนตัวแบบไวแคต (VST) ของพอลิเมอร์ ถึงหลักการในการทดสอบเหล่านี้และขั้นตอนทดสอบนั้นง่าย รวมทั้งเครื่องทดสอบที่ใช้น้ำมันซิลิโคนนั้นเป็นที่ยอมรับ แต่เครื่องทดสอบเหล่านี้จะสามารถใช้งานอย่างปลอดภัยได้ถึงอุณหภูมิสูงสุดเพียง 280 องศาเซลเซียส

พอลิเมอร์ทนอุณหภูมิสูง เช่น พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) และพอลิอีเทอร์อิมีด (PEI) นั้นมีการการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์เนื่องมาจากการมีสมบัติทางกลและทางความร้อนที่สูง ตัวกลางนำความร้อนอื่นจึงมีความจำเป็นสำหรับการทดสอบพอลิเมอร์ทนอุณหภูมิสูงเหล่านี้เพราะว่าจะมีค่า HDT และ VST ที่สูงกว่าอุณหภูมิที่น้ำมันซิลิโคนจะสามารถใช้งานได้ เราใช้เครื่องทดสอบรุ่น CEAST HV500 ซึ่งใช้อ่างฟลูอิไดซ์ของผงอะลูมิเนียมออกไซด์ ในการทดสอบแบบ HDT และ VST ทั้งที่อุณหภูมิต่ำและสูงตามมาตรฐาน ISO 75-1&2 และ ISO 306 Method B ตามลำดับ เราทดสอบหลายเกรดของ PEEK, พอลิสไตรีน (PS), พอลิคาร์บอเนต (PC), พอลิเอมีด (PA), พอลิเฟนิลีนซัลไฟด์ (PPS-40% ผงแก้ว), พอลิพรอพิลีน (PP-15% ผงแก้ว) ที่อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง และ 120 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO

เราเปรียบเทียบผลการทดสอบที่ได้ระหว่างการใช้ผงอะลูมิเนียมออกไซด์และการใช้น้ำมันซิลิโคนแบบดั้งเดิมสำหรับวัสดุที่มีค่า HDT ต่ำกว่า 280 องศาเซลเซียส โดยใช้ขนาดตัวอย่างที่ 12 ชิ้นงานทดสอบต่ออ่างทดสอบ จากการวิเคราะห์ทางสถิติของการทดสอบ HDT แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบนั้นสามารถทำซ้ำได้และมีความแตกต่างระหว่างการใช้สองตัวกลางที่ 5% เราแนะนำให้ใช้อ่างฟลูอิไดซ์ของผงอะลูมิเนียมออกไซด์สำหรับการทดสอบพอลิเมอร์ทนอุณหภูมิสูงที่มีค่า HDT และ VST ที่สูงกว่า 280 องศาเซลเซียส พอลิเมอร์ที่ทนอุณหภูมิต่ำกว่าก็สามารถทดสอบได้ด้วยระบบฟลูอิไดซ์ดังกล่าวเนื่องจากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ามีความใกล้เคียงกับผลการทดสอบที่ใช้น้ำมันซิลิโคนในเครื่องทดสอบแบบดั้งเดิม

อ่านเพิ่มเติม ...