วิธีทดสอบในมาตรฐาน ISO9073-4 ถูกใช้ในการวิเคราะห์หาค่าความต้านทานการฉีกขาดของผืนผ้าแบบไม่ถักทอด้วยวิธีทดสอบแบบ trapezoid ซึ่งวิธีทดสอบนี้จะให้ข้อมูลที่มีค่าอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการต้านทานการฉีกขาดอย่างต่อเนื่องของผืนผ้าจากวัตถุที่แหลมคม

วิธีทดสอบนี้เหมาะสำหรับการทดสอบวัสดุแบบไม่ถักทอ ถึงแม้ว่าผืนผ้าไม่ถักทอนั้นถูกจัดเข้าอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ แต่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุไม่ถักทอนี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงและใช้ร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์สิ่งทอและกระดาษ และ/หรือผลิตภัณฑ์พลาสติก

โดยหลักการแล้ว ชิ้นงานทดสอบจะถูกตัดให้อยู่ในรูปทรงของ isosceles trapezoid จากนั้นรอยตัดขนาดเล็กจะถูกสร้างขึ้นที่ด้านหนึ่งของชิ้นงาน แล้วจึงจับชิ้นงานทางด้านที่ไม่ขนาดของ trapezoid ด้วยอุปกรณ์จับยึดของเครื่องทดสอบแรงดึง จากนั้นให้แรงกระทำด้วยอัตราการเคลื่อนที่คงที่แก่ชิ้นงานทดสอบโดยให้เกิดการฉีกขาดขึ้นตลอดความกว้างของชิ้นงานทดสอบในขณะที่อุปกรณ์จับยึดเคลื่อนที่ ค่าที่วัดในการทดสอบนี้ได้แก่ค่าเฉลี่ยของความต้านทานสูงสุดของการฉีกขาดในหน่วยนิวตัน สำหรับการทดสอบนี้ ควรใช้อัตราการจัดเก็บข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สูงถึง 500 Hz เพื่อให้มั่นว่าสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด

เราใช้อุปกรณ์จับยึดทั้งแบบ screw action และ pneumatic action ที่มีพื้นผิวปากจับเคลือบด้วยยางสำหรับการจับยึดวัสดุเข้ากับเครื่องทดสอบแรงดึง เครื่องทดสอบที่ใช้นี้อาจเป็นเครื่องทดสอบแบบเสาเดี่ยวหรือเสาคู่แบบตั้งโต๊ะ ด้วยการใช้โปรแกรมทดสอบวัสดุ เช่น Bluehill® 2 จะช่วยให้ท่านสามารถป้อนข้อมูลของชิ้นงานทดสอบ ตั้งค่าการควบคุมการทดสอบที่ต้องการ ทำการคำนวณผลการทดสอบและค่าทางสถิติโดยอัตโนมัติ และสร้างรายงานผลการทดสอบที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบ เราใช้ฟังกัชันการให้แรงดึงล่วงหน้าของโปรแกรม Bluehill ที่จะช่วยลดการหย่อนตัวของชิ้นงานทดสอบเมื่อใส่ชิ้นงานเข้าไปยังอุปกรณ์จับยึดก่อนเริ่มการทดสอบ

เราแนะนำให้ศึกษามาตรฐาน ISO 9073-4 เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดฟิกซ์เจอร์ทดสอบและผลการทดสอบที่ต้องการอย่างสมบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม ...