มาตรฐานยุโรประบุถึงเครื่องมือและขั้นตอนสำหรับการประเมินพฤติกรรมทางด้านการอัดของชิ้นงานทดสอบ โดยสามารถใช้งานทดสอบผลิตภัณฑ์ฉนวนความร้อนสำหรับงานก่อสร้างได้ ซึ่งจะประเมินค่าความเค้นอัดในการทดสอบการคืบตัวแบบแรงอัดและในการใช้งานที่ผลิตภัณฑ์ฉนวนดังกล่าวถูกรับแรงระยะสั้นเท่านั้น

ใส่ชิ้นงานทดสอบไปที่จุดกึ่งกลางระหว่างแผ่นอัดขนานในเครื่องทดสอบ จากนั้นให้แรงอัดแก่ชิ้นงานทดสอบโดยการเคลื่อนแผ่นอัดด้วยอัตราเร็วคงที่ที่ d/10 ต่อนาทีและแปรผันไม่เกิน ± 25 %, โดย d คือความหนาเริ่มต้นของชิ้นงานทดสอบมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ให้แรงอัดไปจนชิ้นงานเกิดการครากตัวและแสดงค่าความต้านทานแรงอัดสูงสุดหรือ จนกว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสัมพัทธ์มีค่า 10 % ซึ่งจะให้ค่าความเค้นอัดที่ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างสัมพัทธ์ 10 %

เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบแรงดึงเสาคู่แบบตั้งโต๊ะพร้อมกับฟิกซ์เจอร์ทดสอบซึ่งขึ้นกับชิ้นงานทดสอบและสามารถเลือกได้

ฟิกซ์เจอร์ทดสอบ: หนึ่งชุดของแผ่นแอนวิลอัดที่ตรงตามมาตรฐานสำหรับการทดสอบชิ้นงานขนาดถึง 300 มม.x 300 มม. แผ่นแอนวิลชุดบนนั้นนั่งบนลูกบอลกลมเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะแรงในแนวแกนถูกให้แก่ชิ้นงานทดสอบเท่านั้น

ชิ้นงานทดสอบ

  • 50 มม. x 50 มม.
  • 100 มม. x 100 มม.
  • 150 มม. x 150 มม.
  • 200 มม. x 200 มม.
  • 300 มม. X 300มม.

สำหรับการทดสอบนี้ เราใช้ฟังก์ชัน specimen protect ของโปรแกรม Bluehill เมื่อใส่ชิ้นงานทดสอบเข้าไปยังเครื่องทดสอบเพื่อป้องกันการให้แรงเกินขนาดแก่ชิ้นงานทดสอบในขั้นตอนนี้ก่อนที่จะเริ่มการทดสอบ เราใช้การควบคุมในวิธีทดสอบเพื่อเพิ่มแรงไปยังค่าแรงล่วงหน้าที่ตั้งไว้เพื่อขจัดการหย่อนของชิ้นงานทดสอบและทำการทดสอบจนเกิดการเสียหาย สำหรับการทดสอบนี้ มีความสำคัญที่จะต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะที่มีอัตราเร็วสูงเพื่อที่จะถ่ายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยอัตราเร็ว 100 Hz หรือมากกว่าเพื่อจัดเก็บและบันทึกค่าความต้านทานแรงอัดสูงสุด

เราแนะนำให้ใช้โปรแกรมทดสอบวัสดุ Bluehill ถูกใช้ในการป้อนรายละเอียดชิ้นงานทดสอบ, ตั้งค่าควบคุมการทดสอบ, คำนวณผลการทดสอบและสถิติอย่างอัตโนมัติ และจัดทำรายงานผลการทดสอบหรือส่งไปยังระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย

เราแนะนำให้ศึกษามาตรฐาน EN 826 เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของฟิกซ์เจอร์ทดสอบและผลการทดสอบอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะทำการทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม ...